درباره

مدیر سیستم (System Administrator) در دانرو  |  مدرسرسمی LPI کانادا در سطح LPIC-3 |  حساب linkedin