تغییر hostname و domain

تغییر hostname و domainدر Debian 7.x برای تغییر hostname و domain ابتدا باید فایل etc/hostname/ را ویرایش کنید. در این فایل نام کامل (fqdn) سیستم مورد نظر را به همراه دامنه وارد کنید. # vi /etc/hostname behrad.cvak.local پس از انجام تغییرات برای آنکه نام جدید اعمال شود، دستور زیر را اجرا کنید. # hostname -F […]